Вы здесь

Шакырув

Оьрметли район яшавшылары!

Бу йылдынъ 18-нши мартында Россия халкы, оьз бактысынынъ алдыдагы яшавынынъ йолын белгилеп, элдинъ Президентин сайлайды.

        Сол куьн сайлавларга келип, оьз тавысын берген аьдем элимиздинъ келеектегисин сайлавда ортакшылык этеди. Ол оьзининъ, балаларынынъ, авылдасларынынъ, ердеслерининъ келеектегиси уьшин тавысын береди. Биз элимиздинъ яшавындагы сондай маьнели оьзгеристен шетте калып болмаймыз, неге десе ол бизим оькиметтинъ оьрленуьвинде кайсы йол ман бараягы ман байланыслы.

        Сайлавларга келмеге керектинъэкинши ягы да бар. Эгер биз сайлавларга куьр келсек, сайлавлар йосыгында алдатувларга амал калмас.

        Сыйлы авылдаслар! Уьстимиздеги йылдынъ 18-нши мартында баьримиз де сайлавларга келип, оьзимис яраткан кандидат уьшинтавысымызды берейик, гражданлык эрки мизди билдирейик.

Ерли власть етекшилерининъ шакырувы


Последние новости